Wednesday, February 3, 2010

Chaunotadza

Chaunotadza
(naMemory Chirere)

Ushayewo chaunotadza, mukoma?
Inga waimbondishaya pachihwande-hwande
uchitozofara ndaridza huwi?
Ukasapotsa nzou utadze kupotsa tsuro?
Potsa, tisekewo, tirerukirwe
Mukoma, washaya chawashayawo
kuti tikunzwirewo tsitsi?
Zvakawanda zvaungatadze, tsvaga!
Kotama, tionewo nhongony’a yako
Gomera, tinzwe panobva izwi rako
Zvambararawo, tichiona, tipime
tizive urefu hweguva rako paunozofa.

1 comment: